Zespół Szkół w Kosowie Lackim

Zespół Szkół w Kosowie Lackim

Zebranie z rodzicami.

Email Drukuj PDF

 

Dzień kobiet.

Email Drukuj PDF

 

Dzień Języka Ojczystego

Email Drukuj PDF

21 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Ideą święta - ustanowionego przez UNESCO w 1999 r. - jest zwrócenie uwagi na konieczność ochrony różnorodności językowej. To święto przypomina o tym, że język ojczysty jest elementem kultury narodowej, wspólnym dobrem i dlatego wszyscy powinniśmy o niego dbać.

W naszej szkole od lat organizacją Dnia Języka Ojczystego zajmuje się zespół nauczycieli humanistów. W programie tegorocznych obchodów zaproponowano dwa konkursy, jeden - z udziałem całej społeczności i sprawdzający ogólną wiedzę o języku, drugi – dla chętnych, którzy sami zechcieliby w dowolnej chwili zmierzyć się z zawiłościami frazeologii. Na gazetce szkolnej zamieszczono także przykłady najczęściej popełnianych błędów ortograficznych oraz pleonazmy i tautologizmy (np. mokra woda, cofać się do tyłu). Można było też dowiedzieć się, jak uniknąć tego rodzaju błędów. Dla zainteresowanych przygotowano informacje dotyczące źródeł wybranych związków frazeologicznych, których poprawne użycie jest świadectwem naszej wiedzy.

Mylą się ci, którzy twierdzą, że to takie proste - napisać coś, powiedzieć coś w rodzimym języku. Ileż to czasu zastanawiamy się nad danym sformułowaniem… Wątpliwości pojawiają się zawsze wtedy, gdy świadomie posługujemy się językiem, gdy zależy nam na poprawności, a to dowodzi naszej odpowiedzialności. Pamiętajmy zatem o języku, bo on wiele o nas mówi.

 

Konkurs- LOGO szkoły.

Email Drukuj PDF

 

Regulamin konkursu i potrzebne dokumenty

Regulamin konkursu na projekt graficzny logo

Zespołu Szkół w Kosowie Lackim

I. Informacje ogólne

Organizator: Zespół Nauczycieli ds. promocji Zespołu Szkół w Kosowie Lackim

 

1. Konkurs obejmuje opracowanie projektu graficznego logo Zespołu Szkół w Kosowie Lackim, w skład którego wchodzą Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego w Kosowie Lackim i Branżowa Szkoła I Stopnia w Kosowie Lackim.

 

II. Przedmiot konkursu

1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu graficznego logo, które będzie mogło mieć zastosowanie do celów promocyjnych, identyfikacyjnych, popularyzatorskich i korespondencyjnych, w tym m.in. umieszczenie w materiałach promocyjnych, folderach,  na  plakatach,  papierze  firmowym  oraz  innych  drukach  i materiałach wydawanych przez Szkołę.

2. Projekt logo może mieć dowolną formę graficzną i powinien nawiązywać do Szkoły.

 

III. Warunki uczestnictwa

1. W konkursie mogą brać udział wszyscy zainteresowani, w tym aktualni uczniowie ZS, absolwenci, uczniowie szkół podstawowych, rodzice.

2. Prace konkursowe muszą być realizowane indywidualnie.

3. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt logo.

4. Uczestnictwo jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

5. Prace niespełniające wymagań nie będą podlegały ocenie.

6. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz szkoły.

7. Wyłonione podczas konkursu logo staje się  własnością  Organizatora  konkursu,  który może je w dowolny sposób wykorzystać.

8. Uczestnicy konkursu składają stosowne oświadczenia (załącznik nr 1 i 2 lub 3 do niniejszego regulaminu).

 

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej

1. Projekt Logo należy składać w następujących formach:

a) poprzez wysłanie e-mailem na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

b) lub na nośniku elektronicznym, na płycie CD lub DVD zapisanych w formatach:

*PDF, *JPG o wysokiej rozdzielczości, co najmniej 300 dpi (w formacie wektorowym z podaniem parametrów graficznych niezbędnych do właściwego użytkowania).

2. Pliki muszą dopuszczać możliwości zmiany skali i proporcji obrazu bez utraty jakości.

3. Prace należy składać w terminie do 25 marca 2022roku.

4. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 3 projekty.

5. Logo powinno charakteryzować się następującymi cechami:

a) być czytelne i łatwe do zapamiętania,

b) być łatwo identyfikowane z naszą szkołą,

c) wzbudzać pozytywne emocje,

d) składać się z logotypu (stylizacji literowej) oraz elementu graficznego będącego symbolem.

V. Kryteria prac konkursowych

Projekty będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami:

a) estetyka

b) oryginalność

c) czytelność i funkcjonalność

d) zgodność z danymi szkoły

 

VI. Ochrona danych osobowych

 

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych jest Zespół Szkół w Kosowie Lackim reprezentowany przez dyrektora, ul. Armii Krajowej 6, 08-330 Kosów Lacki.

2. Inspektor ochrony danych w Zespole Szkół w Kosowie Lackim jest dostępny pod adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3. Dane osobowe uczestników konkursu oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest: umożliwienie uczestnikom konkursu wzięcia w nim udziału, umożliwienie przeprowadzenia konkursu, opublikowanie informacji o laureatach, archiwizację dokumentów. Ponadto dane osobowe będą przetwarzane także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgody osoby, której dane dotyczą) w celu publikacji wizerunku laureatów konkursu na stronie internetowej administratorów danych.

4. Administrator może powierzyć dane osobowe, jedynie wówczas, gdy zobowiązują do tego przepisy prawa lub na podstawie właściwie skonstruowanych, zapewniających bezpieczeństwo danym osobowym umów powierzenia danych.

5. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymaganiami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

6. Uczestnikom, a w przypadku niepełnoletnich uczestników ich rodzicom lub opiekunom prawnym przysługuje prawo: dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, a także prawo usunięcia danych, jeżeli przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody rodzicom lub opiekunom prawnym uczestników konkursu przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofać zgodę można poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w siedzibie Administratora, na adres korespondencyjny: ul. Armii Krajowej 6, 08-330 Kosów Lacki.

7. Na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zorganizowania konkursu, powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród.

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, a także nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

 

VII. Ocena prac konkursowych

Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową w składzie:

1. Dyrektor Szkoły

2. Członkowie Zespołu Nauczycieli ds. promocji szkoły

3. Przedstawiciel SU

VIII. Zasady przyznawania nagród:

1. Wyboru laureata konkursu na projekt graficzny logo dokonuje Komisja Konkursowa.

2. Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu dyplomu/nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

3. Zwycięzca konkursu otrzyma dyplom/nagrodę.

 

IX. Rozstrzygnięcie konkursu:

1. Planowana data ogłoszenia wyników: 31 marca 2022r.

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły.

Poprawiony: piątek, 25 lutego 2022 14:23
 

Egzamin zawodowy.

Email Drukuj PDF
7 lutego upływa termin złożenia przez uczniów klas III BS oraz absolwentów BS z lat wcześniejszych, których pracodawcy nie są rzemieślnikami DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU ZAWODOWEGO w 2022 roku w sesji letniej.
(ferie nie przesuwają tego terminu)
Na stronie https://oke.waw.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=3602 znajdują się między innymi:
- Informacja o sposobie organizacji i przebiegu egzaminu zawodowego w roku 2021/2022 w FORMULE 2019;
- wzór deklaracji przystąpienia do egzaminu: Załącznik 3a -
Załączniki WORD do 6.2022_ PP2019_Informacja_o_EZ_20_08_2021.
Przypominamy, że przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły.
W razie pytań prosimy o kontakt z dyrektorem szkoły: 660302536 lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
Informacje dla uczniów klas trzecich BS, których pracodawcy są rzemieślnikami:
- Od 2022 roku jednym z warunków ukończenia szkoły branżowej I stopnia jest PRZYSTĄPIENIE do egzaminu zawodowego.
- Uczniowie, których pracodawcy są rzemieślnikami powinni złożyć wnioski o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego w cechu swojego pracodawcy DO 28 LUTEGO 2022 roku. Najczęściej odbywa się to za pośrednictwem pracodawcy. Jeśli jest potrzebne potwierdzenie przez szkołę (tzw. pieczątka) to proszę o kontakt z dyrektorem szkoły tel. 660302536.
- Izba rzemieślnicza ustali termin egzaminu praktycznego i egzaminu teoretycznego prawdopodobnie najpóźniej 10 czerwca.
- Uczeń przystępujący do egzaminu czeladniczego otrzyma Zaświadczenie, które należy dostarczyć do szkoły najpóźniej 20 czerwca 2022 roku.
Kontakt dla osób, które potrzebują pomocy lub dodatkowych wyjaśnień: 660302536.
Poprawiony: poniedziałek, 14 lutego 2022 20:15
 


Strona 10 z 192

Reklama
Reklama
Reklama

epuap

Reklama
Reklama

Użytkownicy online

Naszą witrynę przegląda teraz 119 gości