Zespół Szkół w Kosowie Lackim

Zespół Szkół w Kosowie Lackim

Poradnia online "Zawsze jest jakieś wyjście"

Email Drukuj PDF

PORADNIA ON-LINE dla uczniów, rodziców i nauczycieli - inicjatywa MEN

W odpowiedzi na zagrożenia wynikające z pandemii i potrzebę zwiększenia dostępności do uzyskania specjalistycznej pomocy psychologicznej dla uczniów, wychowanków, rodziców i nauczycieli szkół powstała poradnia on-line z zakresu ochrony zdrowia psychicznego .

Poradnia on-line „Zawsze jest jakieś wyjście ” łączy użytkowników poszukujących pomocy: psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej ze specjalistami oraz instytucjami publicznymi, które taką pomoc zapewniają. Umożliwia współpracę wielosektorową na rzecz pomocy dziecku i rodzinie przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi informatycznych. Portal poradni on-line wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologiczne zabezpieczające politykę prywatności.

https://www.zawszejestjakieswyjscie.pl/

Na stronie Poradni dostępne są liczne przydatne materiały: https://www.zawszejestjakieswyjscie.pl/baza-wiedzy/

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Email Drukuj PDF

Informacje dla absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia w Kosowie Lackim z roku 2021 i z lat wcześniejszych

 

Absolwenci BSI z roku 2021 i lat wcześniejszych zdają egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe FORMUŁA 2017.

Do egzaminu powinni przystąpić absolwenci, którzy uczyli się zawodu u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem.

Szczegółowe informacje na temat egzaminu znajdują się na stronie https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2017/

 

Aby przystąpić do egzaminu należy złożyć do dyrektora szkoły do 7 lutego 2021 roku deklarację. Wzór deklaracji to załącznik 3_2017 na stronie https://oke.waw.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=3476

Po feriach druki deklaracji będą dostępne w sekretariacie szkoły. Uczeń może też wydrukować załącznik we własnym zakresie i dostarczyć do szkoły wypełniony.

 

Egzamin prowadzony jest w dwóch częściach:

Część pisemna odbywająca się w szkole 22 czerwca 2021 roku

Część praktyczna od 23 czerwca do 8 lipca 2021 roku

Harmonogram CKE egzaminu: https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/2_2021_PP2017_EPKwZ.pdf

 

Szczegóły dotyczące egzaminu zawarte są w dokumencie CKE: https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/5_2021_PP2017_Informacja_o_EPKwZ.pdf

 

1. Jak wygląda część pisemna?‎

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 ‎‎zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna ‎ ‎jest prawidłowa. ‎ Część pisemna będzie zdawana z wykorzystaniem wydrukowanych papierowych arkuszy ‎egzaminacyjnych.‎

2. Jak wygląda część praktyczna?

Część praktyczna trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut i jest ‎‎przeprowadzana w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego ‎‎zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku ‎‎egzaminacyjnym. Czas trwania części praktycznej egzaminu zawodowego dla konkretnej ‎kwalifikacji określony ‎jest w informatorze.‎ Dodatkowo na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu ‎egzaminacyjnym ‎oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego zdający ma 10 minut, ‎których nie wlicza ‎się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego.

3. Czy za przystąpienie do egzaminu jest pobierana opłata?

Tak. Pracodawca zatrudniający młodocianych pokrywa koszty przeprowadzenia egzaminów zdawanych w pierwszym wyznaczonym terminie i może pokryć koszty egzaminu poprawkowego (według stanu na dzień 1 września 2020r. opłata wynosi 222,53 zł,  1/3 za część pisemną i 2/3 za praktyczną).

4. Czy laureatom i finalistom olimpiad i turniejów przysługuje zwolnienie z egzaminu ‎zawodowego?

Laureaci i finaliści turniejów i olimpiad tematycznie związanych z wybranym obszarem ‎kształcenia są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w ‎zawodzie i  na świadectwie potwierdzającym kwalifikację w zawodzie otrzymują najwyższy ‎wynik.‎

Wykaz turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy, uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, ogłaszany jest przez Ministra Edukacji.

5. Czy osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawne, mogą ‎przystąpić do egzaminu, który będzie dostosowany do ich ‎potrzeb oraz możliwości?

Tak.

Dostosowanie warunków i/lub form egzaminu zawodowego – na podstawie ‎‎odpowiednich dokumentów – przysługuje osobom:‎

niesłyszącym

słabosłyszącym

niewidomym

słabowidzącym

z niepełnosprawnością ruchową i z czasową niesprawnością rąk

z afazją

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

z chorobami przewlekłymi

chorym lub niesprawnym czasowo

ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

z niedostosowaniem społecznym lub zagrożeniem niedostosowaniem społecznym

które znalazły się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej

które mają trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą

z zaburzeniami komunikacji językowej.

Szczegółowe sposoby dostosowania są wymienione w komunikacie dyrektora https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/7_2021_Dostosowania_PP2012_2017.pdf

6. Jakie warunki należy spełnić, aby zdać egzamin?

Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, należy uzyskać:‎

‎z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum ‎‎20 punktów), oraz‎ ‎

z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. ‎

Wynik egzaminu ustala i przekazuje komisja okręgowa.

7. Jaki dokument otrzymuje się po zdaniu egzaminu?

Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, otrzymuje ‎‎świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, wydane przez komisję okręgową.

Osoba, która posiada świadectwa ‎potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ‎danym zawodzie oraz posiada ‎odpowiedni poziom wykształcenia otrzymuje dyplom ‎potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Na wniosek absolwenta do dyplomu ‎potwierdzającego  kwalifikacje zawodowe dołącza się ‎Europass – Suplement do Dyplomu ‎Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych ‎w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez ‎pracodawców i instytucje zagraniczne.

Dyplomy i suplementy do dyplomów  wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie.

Zdający, który nie zdał egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie otrzymuje informację o wynikach.

Poprawiony: piątek, 26 lutego 2021 17:33
 

Podaruj szkole 1% podatku

Email Drukuj PDF

 

Kartka Świąteczna

Email Drukuj PDF

 

Lekcje o legislacji

Email Drukuj PDF

Od 17 do 22 grudnia realizowaliśmy projekt MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI "Lekcje o Legislacji".

Podczas zajęć uczniowie m.in. uporządkowali swoją wiedzę dotyczącą tego czym jest legislacja, jakie są zasady i środki techniki prawodawczej, jaki jest przebieg procesu legislacji, co to jest ISAP oraz jaki wpływ ma stanowienie prawa może mieć tzw. zwykły obywatel.

Zajęcia prowadziły: nauczycie historii Anna Kobus i dyrektor Hanna Przesmycka.

Szczegóły dotyczące projektu znajdują się na stronie https://www.facebook.com/Edukacja-Prawna-102567281694518/

Prezentacja wykorzystywana podczas zajęć dostępna jest za pośrednictwem linku https://drive.google.com/.../1d-IOVKR7umzlw.../view...

 


Strona 8 z 173

Reklama
Reklama
Reklama

epuap

Reklama
Reklama

Użytkownicy online

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości