Najczęściej zadawane pytania - rekrutacja LO

Administrator
Drukuj

 

Rekrutacja jest przeprowadzana zgodnie z harmonogramem obowiązującym w całym kraju. Rozpoczyna się 17 maja. Aktualny harmonogram dostępny jest na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol

Absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej.

Warunkiem przyjęcia do liceum jest:

- złożenie w terminach określonych w harmonogramie MEiN wymaganych dokumentów takich jak wniosek o przyjęcie do szkoły (druk dostępny na stronie www szkoły: http://www.lo.kosowlacki.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=2 oraz online: https://forms.office.com/r/wkbHQ0gABR) i świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty;

- uzyskanie minimalnej sumy punktów za wyniki egzaminu oraz oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

O przyjęciu nowych uczniów do klas pierwszych decyduje Komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Zespołu Szkół składająca się z trzech nauczycieli. O przyjęciu uczniów do klas drugich i trzecich oraz do klas pierwszych w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor ZS.

Nie, dodatkowe wybrane oświadczenia mogą, ale nie muszą być składane. Są one potwierdzeniem szczególnej sytuacji kandydata uwzględnianej na jego korzyść w procesie rekrutacyjnym.

Absolwent szkoły podstawowej może zebrać maksymalnie 200 punktów.

Punkty ze świadectwa

Pierwsza część ogólnej liczby punktów to suma punktów za: wybrane oceny ze świadectwa, za średnią ocen powyżej 4,75 i bardzo dobre zachowanie, za działanie w wolontariacie i za szczególne osiągnięcia.

Punkty za oceny oblicza się dla czterech przedmiotów: za język polski, matematykę, język obcy i informatykę. Za ocenę celującą dostaje się 18 punktów, za bardzo dobrą 17, za dobrą 14, za dostateczną 8, za dopuszczającą 2 punkty.

Za świadectwo z wyróżnieniem można zyskać aż 7 dodatkowych punktów. Dodatkowo 3 punkty otrzymują osoby angażujące się w działania wolontariatu szkolnego. Sporo dodatkowych punktów można otrzymać za sukcesy w konkursach kuratoryjnych (co najmniej na szczeblu wojewódzkim), konkursach wiedzy, osiągnięcia artystyczne i sportowe (zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w paragrafie 6.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 16 marca 2017 r.). Za różne osiągnięcia w różnych konkurach można zebrać od 2 do 10 punktów. Nawet jeśli ktoś brał udział w wielu różnych konkursach i osiągnął w nich liczne sukcesy, nie może sumować punktów w sposób nieograniczony. Łącznie za udział w konkursach i turniejach można otrzymać maksymalną liczbę 18 punktów.

Punkty z egzaminu

Z puli dwustu punktów w procesie rekrutacji połowa jest do uzyskania podczas egzaminów ośmioklasisty (wyniki testów z roku 2021 będą znane 2 lipca). Za trzy egzaminy można dostać w sumie 100 punktów. Wyniki egzaminów wyrażone są procentowo.

Liczbę punktów procentowych za egzamin z języka polskiego oraz z matematyki należy pomnożyć przez 0,35. Jeśli ktoś otrzyma 100 proc. na egzaminie, to 100 x 0,35 przyniesie mu 35 punktów. Odpowiednio 80 proc. da 28 punktów itd.

Punkty za egzamin z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3 (100 proc. x 0,3 = 30 punktów).

Warto pamiętać, że w tym roku Ministerstwo Edukacji Narodowej dało kandydatom szansę, by po otrzymaniu świadectwa i wyniku egzaminu ósmych klas, czyli po upewnieniu się, ile punktów kandydat zebrał w sumie, można było na nowo ułożyć listę preferencji, a także wskazać inną szkołę pierwszego wyboru (do tej placówki trzeba wówczas przenieść wniosek i wszystkie dokumenty). Czas na takie zmiany jest pomiędzy 25 czerwca a 14 lipca 2021 r.