Wyniki rekrutacji

środa, 12 sierpnia 2020 15:06 Adam Młyński
Drukuj

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do Zespołu Szkół w Kosowie Lackim

2020/2021

Komisja rekrutacyjna Zespołu Szkół w Kosowie Lackim informuje, że
1) do przyjęcia do Branżowej Szkoły I Stopnia w Kosowie Lackim zostali zakwalifikowani wszyscy chętni;

Kandydaci do BSI obowiązani są dostarczyć do szkoły:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

- zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do nauki wybranego zawodu (skierowanie wystawia szkoła),

- kserokopię umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego podpisaną z pracodawcą,

- 2 fotografie;

2) do przyjęcia do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Kosowie Lackim zostali zakwalifikowani chętni, którzy uzyskali podczas rekrutacji co najmniej 60 punktów – osoby, które nie przekroczyły tego progu zostały poinformowane telefonicznie;

Kandydaci do LO obowiązani są dostarczyć do szkoły:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

- 2 fotografie;

Dodatkowych informacji udziela dyrektor ZS; tel. 660302536